Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 28.01.2009 , sist oppdatert 20.02.2018

194/1 Lakselva til Kvannåsbukta

Vernegrunnlag: Vassdragets elver, myrer og vann er sentrale deler av et attraktivt landskap på Senja, der særlig våtmarksområdene har et rikt fugleliv og fungerer som viktig trekkområde. Botanikk, landfauna og vannfauna (laks) inngår som viktige deler av naturmangfoldet. Viktig for friluftsliv og reindrift.

Elva går i stryk før utløpet. (Foto: Knut A Hoseth, juni 2005)

Lakselva til Kvannåsbukt eller Grasmyrvassdraget som det også heter, ligger sør for Snøfjellet og øst for Daumannsfjellet sentralt på Senja. Elva renner mot øst og har utløp i Kvannåsbukta, på vestsiden av Gisundet, ca. 8 km nord for Finnsnes i Troms fylke.

Fjellpartiet ligger ca. 600 moh. I øvre del heter elva Tømmerelva. Den renner mot sørøst ned til myrområdet mellom Sørlivatnet og Grasmyrskogvatn. Her dreier elva mot øst og meandrerer bred og stille gjennom slettelandskapet til utløpet i Grasmyrskogvatn. Fra vannet fortsetter elva i et myrlandskap ca. to km før utløpet i Kvannåsbukta.

De mange myrene og våtmarkene er viktig for våtmarksfuglene på Senja.

Fylkesvei krysser vassdraget i nedre del. Foruten de naturfaglige verdiene lå også reindriftsnæringens interesser i nedbørfeltet til grunn for vernet.

Fakta

Fylke: Troms
Kommune: Lenvik, Tranøy
Vernetidspkt: 1980 (Vp II)
Vassdragsnr: 194.4Z
Areal: 74 km²

Største vann: 
Grasmyrskogvatn 1,1 km²: 17 moh.

Høydenivå: 
726 - 0 moh