Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 28.01.2009 , sist oppdatert 20.02.2018

194/2 Lakselva til Trollbuvatnet (Luossajohka)

Vernegrunnlag: Vassdragets elver, myrer og vann er sentrale deler av et attraktivt landskap på Senja, der særlig våtmarksområdene har et rikt fugleliv og fungerer som trekkområde. Botanikk, landfauna og vannfauna (laks) inngår som viktige deler av naturmangfoldet. Viktig for friluftsliv og reindrift.
Sørlivannet. (Foto: Knut Aune Hoseth, juni 2005)

Vassdraget drenerer sentrale deler av Senja og har utløp til Laksfjorden vest for Finnsnes. Kaperelva har utspring i fjellene rundt Bumannsvatnet og Kapervatnene sentralt på Senja. Berggrunnen består av gneis og granitt. Elva renner gjennom et gjel før den møter Svanelva. Svanelva og Kaperelva renner begge i sørøstlig retning. Fra elvemøtet kalles elva Lakselva og renner bred og stilleflytende gjennom et slettelandskap til Sørlivatnet. Herfra er det en ca. 2 km lang elvestrekning videre til Trollbuvatnet (Luossajohka).

Berggrunnen i øvre del består av gneis og granitt. Nedre del har sedimentære bergarter og mye løsmasser, hvor i elva stedvis danner mange løp.

Myrene er av stor betydning for en rik bestand av fugl knyttet til vann. 

Fylkesvei følger store deler av vassdraget. Foruten de naturfaglige verdiene lå også reindriftsnæringens interesser i nedbørfeltet til grunn for vernet.

Fakta

Fylke: Troms
Kommune: Tranøy, Lenvik, Berg, Torsken
Vernetidspkt: 1980 (Vp II)
Vassdragsnr: 194.Z
Areal: 205 km²

Største vann: 
Sørlivatnet, 2,1 km²: 15 moh.

Høydenivå: 
850 - 0 moh