Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 28.01.2009 , sist oppdatert 20.02.2018

196/5 Målselva

Vernegrunnlag: Urørthet. Anbefalt referansevassdrag Størrelse og beliggenhet i indre Troms. Elver og vann er sentrale deler av et kontrastrikt og særpreget landskap der øvre deler har store fjellvidder med mange vann. Stor variasjon av ulike elveløp fra foss og fossestryk til rolige meanderløp. Berggrunnen, elveløpsformer, isavsmeltingsformer, botanikk, vannfauna og landfauna inngår som viktige deler av naturmangfoldet. Store kulturminneverdier. Viktig for friluftslivet.

Nedre del av Målselva. Målselvfossen sees midt i bildet. (Foto: Gunnar Kristiansen, 2009)

Nedbørfeltet omfattes av Øvre Dividal Nasjonalpark og områder nord for denne. Vassdraget er vernet til Målselvas samløp med Barduelva øst for Bardufoss.

Fra vannskillet (5-600 moh.) i sør renner Divielva mot nord til Rostadnes. Det går vei innover til ca 350 moh. De øvre 15 km går det sti langs dalen, og videre til Altevatnet. Grensen til Sverige ligger nær vannskillet. Flere sidegrener kommer inn fra begge sider av dalen. Anjavasselva og Sandelva fra vest, og Skaktarelva og Dødeselva fra øst er de to største. Ved Rostadnes kommer Tamokelva inn fra nord og elva fra Lille Rostavatn inn fra øst. Etter ytterligere 5 km kommer også elva fra Fjellfrøsvatnet og Takvatnet. I nedre del, 1-12 km før utløpet, går elva i rolig løp i store og karakteristiske meandersvinger. Nederst går elva i flotte fossestryk, Målselvfossen som har et fall på 22 meter, før samløpet med Barduelva.

Berggrunnen domineres av glimmerskifer og gabbrobergarter. Store grus og sandavsetninger er avsatt i nedre del. På avsetningene vokser furu, eller er dyrket opp. Høyere opp i dalen overtar bjørkeskog. Gran forekommer ikke naturlig, men er plantet inn.

Berggrunnen gir god tilgang på mineraler, og plante- og dyrelivet er rikt og variert. Fra den urskogpregede Dividalen med gamle bestander av furu og bjørk går terrenget helt opp i høyalpin region med Kistefjell (1633 moh.) som høyeste topp.

Divielva er kjent for sine trange juv og mange jettegryter. Dividalen nasjonalpark omfattter de øvre deler av Dividalen og grenser til svenskegrensen. Området ligger i et av de største villmarksområder i landet og Målselvvassdraget er et eldorado for sportsfiskere, jegere og turgåere.

Fotosider:

196-5_Målselva_Skaktarjuvet_fotoside.pdf

196-5_Målselva_Tamokdalen_fotoside.pdf

196-5_Målselva_Skjold_fotoside.pdf

196-5_Målselva_Elverum_meander_fotoside.pdf

196-5_Målselva_Målselvfossen_fotoside.pdf

Fakta

Fylke: Troms
Kommune: Målselv, Balsfjord
Vernetidspkt: 1973 (Vp I)
Del av vassdragsnr: 196.Z
Areal: 3013 km²

Største vann: 
Takvatnet, 15,2 km²: 215 moh.

Høydenivå: 
1677 - ca 10 moh