Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 28.01.2009 , sist oppdatert 20.02.2018

198/1 Sagelva

Vernegrunnlag: Lavlandsvassdrag med flere små tilførselselver til Sagelvvatnet som ligger sentralt i vassdraget og har særlig verdi. Berggrunnen, botanikk, vannfauna og landfauna (fugleliv) inngår som viktige deler av naturmangfoldet.

Langvasselva naturreservat i forgrunnen. Sagvatnet bak. (Foto: Sylvia Smith-Meyer, juni 2009)
Sagelva kommer fra Sagelvvatnet som ligger sentralt i feltet. Vannet får tilførsel fra flere små elvesystemer. Tømmerelva er størst og kommer fra høyfjellsstrøkene i sørvest. Breidtinden ruver her høyest, 1301 moh. Fra Sagelvvatnet renner hovedelva mot nordøst til utløp ved Storsteinnes innerst i Balsfjorden. Dalen er vid og bred, og store deler er kulturpåvirket.
De naturvitenskapelige interessene er først og fremst knyttet til Sagelvvatnet som fra zoologisk hold anses å være en av innsjøene i Troms innland med flest fuglearter og tettest bestand av ender. Høyt næringsinnhold i vannet resulterer i et variert og tallrikt bunndyrsamfunn som igjen er en av årsakene til det rike fuglelivet. Innløpsområdet til vannet er vernet som naturreservat.

Berggrunnen er kalkholdig og gir grobunn for en rik flora med flere sjeldne og interessante planter. Nesten hele nedbørfeltet ligger under skoggrensen og er sterkt kulturpåvirket.

Fakta

Fylke: Troms
Kommune: Balsfjord
Vernetidspkt: 1973 (Vp I)
Vassdragsnr: 198.41Z
Areal: 93 km²

Største vann: 
Sagelvvatnet, 5,1 km²: 91 moh.

Høydenivå: 
1301 - 0 moh