Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 28.01.2009 , sist oppdatert 20.02.2018

198/2 Nordkjoselva (Dápmotjohka)

Vernegrunnlag: Vassdraget er sentrale deler av et glasialt formet landskap med relativt høye fjell, bratte dalsider og dalbunner fylt med løsmasser. Elveløpsformer, skredformer, botanikk og vannfauna inngår som viktige deler av naturmangfoldet. Viktig for friluftslivet.

Utløpet av Nordkjoselva. (Foto: Sylvia Smith-Meyer, juni 2009)

Nordkjoselva (Dápmotjohka) har utspring i Tamokvatn på vannskillet mot Tamokelva og Barduvassdraget i sør. Fra vannet renner hovedelva nordover i den naturskjønne Tamokdalen, med vid dalbunn og bratte dalsider. Før samløp med Balsfjordelva fra øst renner elva i et dypt og bratt gjel. Etter samløp dreier elva som nå har fått navnet Nordkjoselva, mot vest med utløp i Nordkjosbotn innerst i Balsfjorden. Nedre del av vassdraget har bebyggelse, og langs riksvegen som følger dalbunnen, er det kulturmark. Rett før utløpet kommer sideelva fra Storvatnet som er nedbørfeltets største innsjø.

Arealene omkring vannet nyttes som vårbeite og kalvingsland for rein, og det går trekk- og drivingsleier forbi vannet.

Fakta

Fylke: Troms
Kommune: Balsfjord, Storfjord
Vernetidspkt: 1986 (Vp III)
Vassdragsnr: 198.Z
Areal: 192 km²

Største vann: 
Storvatnet, 0,8 km²: 305 moh.

Høydenivå: 
1527 - 0 moh