Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 28.01.2009 , sist oppdatert 21.02.2018

208/2 Fiskelva (Øksfjordvassdraget) (Stuoravuovddijohka)

Vernegrunnlag: Urørthet. Vassdraget er sentrale deler av et landskap med høyfjellsvidde i sør, et relativt lite dalføre som etter hvert får en flat og bred dalbunn, før utløp i fjord. Botanikk, landfauna og vannfauna særlig laks inngår som viktige deler av naturmangfoldet. Viktig for reindrift og friluftsliv.

Fra Oksfjordvatnet renner elva 1 km til utløpet i Oksfjorden, som er en sidearm til Reisafjorden. Til Oksfjordvatnet drenerer flere sideelver, hvor Storelva, Sandelva og Rappesjohka er de største. Oksfjordvatn er naturlig oppdemmet av en markert israndavsetning. Oksfjorddalen er skogrik med bjørk som dominerende treslag.

Det er vilt‑og fiskeinteresser knyttet til vassdraget. I Oksfjordvatnet foregår et betydelig sjørøyefiske, først og framst av lokalbefolkningen.

Vassdraget er sentralt for reindriften og utnyttes som beiteland.

Det var særlig feltets betydning for reindriften som var begrunnelsen for vernet.

Fakta

Fylke: Troms
Kommune: Nordreisa
Vernetidspkt: 1986 (Vp III)
Vassdragsnr: 208.4Z
Areal: 269 km²

Største vann: 
Oksfjordvatnet, 5,7 km², 9 moh.

Høydenivå: 
1337 - 0 moh