Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 28.01.2009 , sist oppdatert 21.02.2018

209/1 Navitelva (Návetjohka)

Vernegrunnlag: Urørthet. Vassdraget er sentrale deler av et særpreget landskap med høyfjellsvidde i sør, og et relativt lite dalføre med store skogløse sletter i nord. Dalbunnen er smal, men relativt flat.  Karakteristiske fosser og fossestryk før utløp i fjord. Elveløpsformer, isavsmeltingsformer og botanikk inngår som viktige deler av naturmangfoldet. Viktig for reindriften.

Foto: Gunnar Kristiansen, 19/6-2009

Navitelva (Návetjohka) har utspring i fjelltraktene mellom Reisadalen og Kvænangsbotn og renner ut i sjøen ved Navit i Kvænangen. Elva renner gjennom et 25 km langt dalføre, først sør‑nord før den dreier mot øst ca. 6 km før utløp. I nedre del er dalføret trangt og vilt, mens det høyere oppe flater ut i en vid dalbunn, hvor elva renner rolig med bare noen få mindre strykpartier. Ved utløpet har elva skåret seg kraftig ned til fjellet og går stri i en elveerodert dal. Her finner vi blant annet Navitfossen.

Berggrunnen er kompleks. Både i nord og sør er det flere skyvedekker og forkastninger. Kvartærgeologisk mest interessant er brerandavsetninger avsatt av innlandsisen ved innsjøen Sarvvesjavri. Nordvest for innsjøen strekker seg en sammenhengende randmorene som er opp til 20 m høy i forkant. På innersiden finnes flere lengre og kortere morenerygger, delvis parallelle med fronten, og et nedsmeltingslandskap med korte eskere. Nordøst for vannet ligger en markert morenerygg som er 1 km lang. Ved munningen av Navitdalen er det avsatt et mektig isranddelta.

Et særegent landskapstrekk i Navitdalen er det som kalles guolban (samisk låneord for gulv). Det er store, skogløse sletter på næringsfattig morenemark. Vegetasjonen er spesiell ved at det ikke vokser skog der, selv om skoggrensa ligger 150 meter høyere. Navitdalen har samlet sett en rik og variert flora med innslag av sjeldne planter, blant annet gaisakattefot. I dalen vokser gode bestander av furu og kraftige bjørketrær. Nedbørfeltet har i lengre tid vært viktig for reindrift, og midtveis i dalføret krysser et reingjerde. Reindriften var hovedbegrunnelsen for vernet.

Et felt på 17,4 km2 i øst tilhørende sidevassdraget Sarvesjavri, er overført i forbindelse med kraftutbyggingen av Abbusjåkka. E6 krysser elva ved utløpet..

Fakta

Fylke: Troms
Kommune: Kvænangen
Vernetidspkt: 1980 (Vp II)
Vassdragsnr: 209.3Z
Areal: 331 km²

Største vann: 
Sarvvesjavri, 2,0 km²: 900 moh.

Høydenivå: 
1295 - 0 moh